You are currently viewing Zmiany w rozporządzeniu rządu RP dotyczące kwarantanny w Polsce.

Informujemy, że w związku z ukazaniem się Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 15 stycznia 2021r. osoba przekraczająca granicę państwową: statkiem powietrznym, transportem kolejowym, autokarem lub autobusem, busem (pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób) podlegająca obowiązkowi odbycia 10 dniowej kwarantanny jest zobowiązana zgłosić poddanie się kwarantannie do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii +48 22 25 00 115 przekazując następujące dane:
• imię i nazwisko,
• numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
• adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
• numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą,
• dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.

Uwaga! Przewoźnik nie gromadzi i nie przekazuje żadnych danych dotyczących pasażerów, w celu skierowania ich na kwarantannę.