You are currently viewing Zniesienie obowiązku kwarantanny w Polsce dla osób pracujących w krajach sąsiednich

Zniesienie kwarantanny dla pracujących min. w Niemczech.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020, (opublikowanego w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, poz. 792), od dnia 4 maja 2020r. obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną (w oparciu o kodeks graniczny Schengen) m.in:

• w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach (nie dotyczy pracowników medycznych oraz zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej);

• przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczpospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznik Śląskiej Straży Granicznej, Katarzynę Walczak, osoby, o których mowa wyżej, przekraczając granicę w trakcie podróży na trasie Niemcy-Polska, są zobowiązane do udokumentowania funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobieranie nauki w Polsce lub kraju sąsiadującym. Potwierdzeniem może być np. zaświadczenie od pracodawcy lub umowa o pracę.


Brak obowiązkowej kwarantanny dotyczy osób przekraczających granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią. Osoby podróżujące do/z krajów, które nie graniczą z Polską, nie są zwolnione z konieczności odbycia kwarantanny na podstawie powyższych zapisów.

Źródło informacji: Straż Graniczna